Vitabäckskärret

Vi sköter sedan 1993 Vitabäckskärret, ett extremrikkärr, som finns i sluttningszonen i östra delen av Vitabäckshällornas naturreservat. Vi restaurerade kärret genom att röja sly och slåttrar sedan dess kärret varje år. Denna skötsel med årlig slåtter och borttagande av det slagna gräset är en förutsättning för att kärret ska behålla sin karaktäristiska flora och fauna. En obruten äng är en raritet och av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Typiska växter för Vitabäckskärret är axag, slankstarr, näbbstarr, vippstarr, majnycklar, kärrknipprot, majviva, gräsull, tätört och kamtuffmossa. Kärret har också en riklig förekomst av den sent blommande varianten av slåtterblomma. Vid en snäckinventering hittades kalkkärrgrynsnäcka och smalgrynsnäcka.

I mitten av mars 2010 inleddes ett restaureringsarbete av Vitabäckskärret. Tidigare dumpade matjordsrester avlägsnades och till vår glädje har den naturliga floran redan börjat etablera sig. Rune Gerell som är ansvarig för projektet gör en årlig inventering av den restaurerade ytan för att vi skall kunna följa utvecklingen.

Vid en inventering 2014 kunde man konstatera att flera av kärrets typiska arter redan hade etablerat sig inom den restaurerade ytan. Bland arterna kan nämnas tätört, slåtterblomma, kärrsälting, darrgräs, ängsvädd, näbbstarr, slankstarr och hirsstarr.

Vitabäck_yta_2010Den restaurerade delen av Vitabäckskärret. 2010-03-21. Foto: © Rune Gerell

Vitabäck_yta_2014Den restaurerade delen av Vitabäckskärret. 2014-08-24. Foto: © Rune Gerell

Om ni är intresserade av att hjälpa till att sköta denna botaniska pärla, hör av er till oss!