Fagning av Vitabäckskärret

Den 2 april 2017 var Karin, Katrin och Dan på plats för den årliga fagningen av Vitabäckskärret. Vi plockade upp grenar som blåst ned under vintern och både löv och förna räfsades bort. Mullvadshögar jämnades ut för att undvika att de byggs på och blir hinder vid slåttern. Ett par nerhängande grenar kapades för att öka det framtida ljusinsläppet till kärret. Vi uppmärksammade även (för första gången) vildsvinsbök i den nordöstra delen av kärret, under tre ekar som antagligen just börjat producera ekollon. Produktionen av ekollon i kombination med att de kommer att fälla mycket löv, men framför allt skugga ut norra delen av kärret i framtiden ansågs kunna bli negativt för kärrets flora.

Ett beslut togs inom skötselgruppen för kärret tillsammans med förvaltaren Jörgen Nilsson vid Länsstyrelsen att ringabarka de tre ekarna. Anledningen till åtgärden var att de var för stora för att fällas ut i kärret med tanke på risken för markskador. Som stående döda träd kommer de till glädje för den biologiska mångfalden och så småningom ge plats åt buskar som sälg och hassel. Ringbarkningen utfördes den 16 april 2017 och samtidigt fälldes två mindre bokar, som på sikt hade kunnat åstadkomma samma störningar som ekarna. Ekarna är markerade i bifogad bild.

Slåtterytorna ser fina ut ifrån fjolårets slåtter och blomningen bör snart komma igång!

Dan Gerell