Östarp -insekternas Eldorado

Söndagen den 8 juni 2014 arrangerade Naturskyddsföreningen i Färs en insektsdag på Kulturens Östarp. 

 

På temat att skapa miljöer för vildbin, humlor och andra steklar höll Anna Persson ett mycket intressant och välinitierat föredrag om framför allt vildbins och humlors miljökrav. Därefter ledde Håkan Andersson en vandring genom Östarps insektsvänliga marker och visade hur de goda miljöerna ser ut.

 

IMG_9333-001

 

Det var 40 nyfikna personer som fick lära sig mycket om vildbins och humlors livscykler, vem som gör vad i deras samhällen, hur deras bon ser ut, och hur vi själva kan skapa positiva miljöer i våra trädgårdar genom att skapa sandblottor och skapa boplatser för dem. Vi fick också reda på nyttan med dessa vilda insekter. Förutom honungsbin är både vildbin och humlor viktiga pollinatörer, och forskningsresultat har visat att ju fler arter pollinerare det finns desto högre blir skördarna i trädgårdar och på åkrar, och desto mindre mellanårsvariation i uppstår i skörderesultaten. Anna lämnade en uppseendeväckande uppgift, nämligen att ca 80 % av världens odlade grödor pollineras av vilda insekter.

 

Anna belyste också hur odlingslandskapets ändrade struktur sedan 1940-talet hade påverkat de vilda insektssamhällena. Ett minskat antal och en minskad utbredning av goda biotoper har lett till mycket artfattiga och krympande samhällen av nyttiga bin och humlor. Dock finns det fortfarande bra biotoper. Anna pekade här särskilt på trädgårdars betydelse för insekternas. En biotoprik trädgård har effekter med en omkrets på 100-200 m med avseende på förekomst av pollinerare och pollination.

IMG_9335

 

Vad kan man då som enskild person göra? Jo:

1/ Undvik alla växt- och insektsbekämpningsmedel i trädgården!

2/ Vänta med att slå gräsmarker och åkerkanter tills efter midsommar!

3/ Odla rödklöver och låt den blomma rikligt!

4/ Lämna utrymmer för sälg och andra buskar som dels ger pollen till insekterna, dels kan utgöra boplatser för vissa arter!

5/ Gör trädgårdsmiljön mer insektsvänlig genom att tillåta mer vilda växter och låta den bli mer vildvuxen!

6/ Välj insektsvänliga växter, t ex blå-, röd, och väddklint, tistlar, blåeld, vallört etc.

7/ Skapa sandblottor i soliga lägen!

8/ Bygg insektshotell!

9/ Sprid kunskap!

Vill ni läsa mer om olika näringsväxter för humlor och bin? Klicka här!

 

På rundvandringen med Håkan tittade vi på lämpliga miljöer för bl.a. slåttersandbi (sandigt, fibblor), humlor (slåttermarker med bl.a. höskallra) och lergetingar, som bygger i lertegelväggar.

P1440660-001

För att läsa mer om hur ni skiljer våra olika humlor och bin åt, klicka här eller här!

Sammanställt av Lars L