Fyleån slingrar sig igen

Den tidigare uträtade Fyleån har restaurerats i större delen av sitt lopp i Fyledalen och har nu ett lopp som en naturligt slingrande å. Charlotte Lindström, en av initiativtagarna till åns restaurering, var guide för Naturskyddsföreningen vid Fyleån den 2 november. Hon berättade om administrativa svårigheter i samband med projektets planering och hur de ekonomiska förutsättningarna radikalt förändrades när fem länsstyrelser, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten och Karlstads universitet tillsammans med markägarna gick samman och sökte medel från EU:s LIFE-fond för återskapande av den ”gamla” åfåran, inplantering av den numera sällsynta tjockskaliga målarmusslan och en förbättrad hydrologi i avrinningsområdet. Under 2013 genomfördes huvuddelen av grävningsarbetena för den nya fåran.

P1460426

Ett intressant problem som dök upp under arbetets gång var upptäckten att det i dalgången finns flera gravar med djur som dött av mjältbrand under det senaste århundrandet. Efter kontakt med Statens Veterinärmedicinska Anstalt kunde dock farhågorna för eventuell smittspridning avfärdas och arbetet kunde fortsätta.

De ca 30 exkursionsdeltagarna från Naturskyddsföreningens kretsar i Tomelilla, Ystad och Sjöbo (tre personer) lyssnade uppmärksamt och ställde många frågor. Bland annat undrade man varför det finns så många stängsel som dels avgränsar olika betesfållor, dels löper på båda sidor om ån. De senare hindrar ju djuren från att beta ner och trampa sönder den högvuxna, inte önskvärda, vassvegetationen kring ån. Troligtvis kommer en del av stängslen att tas bort. Dessutom diskuterades möjligheten att plana av åns stränder så att större vattenvolymer kan breda ut sig över ängarna efter hög nederbörd. Detta skulle förbättra reningen av fosfor och kväve i åns vatten i samband med högflöden och leda till jämnare vattenflöden och minskad risk för oönskade översvämningar nedströms.

P1460430-1ps

P1460437-1ps

Under fikapausen berättade Tomelillakretsens ordförande Ingmar Jönsson om den gamla ekskogens betydelse för ekoxar och för de 13 arter fladdermöss som finns i dalen.

Efter en vandring på vägen på sidan av ån till den gamla fotbollsplanen där slagen om Fyledalen ägt rum avslutades det informationsrika och intressanta evenemanget.

Sammanställt av Lars L alias Leo